Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Suomen Koripalloliitto (jäljempänä ”Koripalloliitto”)
Mäkelänkatu 91
00610 Helsinki
Puh. 020 7928 928

 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 

Tiina Karvonen

 

3. REKISTERIN NIMI 

Suomen koripalloliiton asiakasrekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja käsitellään Koripalloliiton eri kanavissa ja medioissa tapahtuvaan asiakassuhteen, asiallisen yhteyden ja niihin liittyvän asioinnin ja viestinnän hoitoon ja ylläpitoon, liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan, markkinointiin, viestintään, tyytyväisyys-, mielipide- ja markkinatutkimuskyselyihin ja muihin vastaaviin toimenpiteisiin, liiketoiminnan eri toimenpiteiden kohdentamiseen ja analysointiin liittyviin toimiin sekä muihin vastaaviin tarpeellisiin tarkoituksiin. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Koripalloliitto käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa Koripalloliiton lukuun toimivia henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitettuja alihankkijoita.

 

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

Asiakkaan perustiedot
Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero(t), osoitetiedot, mahdolliset toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli.

Asiointi- ja osallistumistiedot
Ostotapahtuma-, asiointi- ja osallistumistiedot eri kanavissa ja tapahtumissa (mm. ottelut, leirit, koulutukset, kilpailut), tieto kanta-asiakastasosta ja ostokertymistä, tasoluokituksesta sekä vastaavat ryhmittelytiedot, markkinointikampanjoihin osallistumiseen, tarjottujen etujen käyttämiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot. 

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan tai asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista.
 

7. TIETOJEN LUOVUTUS 

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä yhteistyökumppanille seuraavalla tavalla: lisenssiinsä vakuutuksen liittäneiden henkilöiden henkilö- ja vakuutustiedot luovutetaan vakuutuksen tarjoavalle yhtiölle.

 

8. ASIAKASREKISTERIIN KUULUVAN ASIAKKAAN OIKEUDET 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle taholle (kohta 2.). Tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse tarkastuspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Tiedot voi tarkastaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan määrätyillä Koripalloliiton työntekijöillä on oikeus käsitellä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Powered by Powered by